พิพิธภัณฑ์การเกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

เป็นพิพิธภัณฑ์การเกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ที่เผยแพร่ความสำเร็จความรู้พระอัจฉริยภาพของพระมหากษัตริย์ไทยกับความสัมพันธ์ทางด้านการเกษตรตั้งแต่ในอดีตจนถึงปัจจุบัน โดยพื้นที่การจัดนิทรรศการตั้งอยู่ในพื้นประมาณ 200 กว่าไร่ ซึ่งในพื้นที่ยังจัดแสดงนิทรรศการให้ความรู้เกี่ยวกับโครงการพระราชดำริ พระราชกรณียกิจ แล้วโครงการพระราชพิธีต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับทางด้านเกษตรแบ่งออกเป็น 2 ประเภทใหญ่ๆ ได้แก่ พิพิธภัณฑ์ในอาคารนำเสนอด้านการเกษตรและวิถีเกษตรผ่านสื่อโดยผสมผสานที่ทันสมัย และพิพิธภัณฑ์กลางแจ้ง ซึ่งเป็นหลักการเรียนรู้การทำเกษตรต่างๆ

ถ่ายทอดองค์ความรู้ ภูมิปัญญานวัตกรรมเกษตรเศรษฐกิจพอเพียง ในรูปแบบพิพิธภัณฑ์มีชีวิต โดยจัดแสดงนิทรรศการทั้งพิพิธภัณฑ์ในอาคารและพิพิธภัณฑ์กลางแจ้งที่เป็นฐานเรียนรู้ต้นแบบให้ผู้เข้ามาเรียนรู้ได้สัมผัสของจริงและฝึกปฏิบัติได้ จัดกระบวนการถ่ายทอดองค์ความรู้เกษตรเศรษฐกิจพอเพียง ผ่านโครงการส่งเสริมการเรียนรู้เกษตรเศรษฐกิจพอเพียงที่จัดกิจกรรมการเรียนรู้หลากหลายรูปแบบ ทั้งทฤษฎีและการฝึกปฏิบัติ ให้นักเรียน นักศึกษา บุคลากรหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชนทั่วไป และกิจกรรมครอบครัวสุขสันต์เพื่อการท่องเที่ยวเกษตรเศรษฐกิจพอเพียง ทั้งนี้ผู้ร่วมกิจกรรมสามารถนำไประยุกต์ใช้ในวิถีชีวิตสำหรับการพึ่งตนเอง การลดค่าใช้จ่าย และสร้างรายได้ให้ตนเอง ครอบครัวและชุมชน

  อัตราค่าเข้าชม : ผู้ใหญ่ 50 บาท เด็ก 30 บาท (กรณีเข้าชมต่อหนึ่งอาคาร)

ที่ตั้ง : ตรงข้ามโรงพยาบาลการุญเวช นวนคร ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี

เวลาเปิด-ปิด : เปิดให้บริการวันอังคาร-อาทิตย์ (ปิดวันจันทร์และวันหยุดนักขัตฤกษ์) ตั้งแต่เวลา 09.00-16.00 น.