พิพิธภัณฑ์อัครศิลปิน ปทุมธานี

พิพิธภัณฑ์ซึ่งเก็บสะสมงานศิลปะของพรามสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ไม่ว่าจะเป็นทางด้านการดนตรี ด้านถ่ายภาพ ด้านจิตรกรรม ด้านวรรณกรรม และหัตถกรรม ซึ่งได้รับการยกย่องเป็นสดุดีเป็น อัครศิลปิน จนเป็นที่ประจักษ์แก่พสกนิกรและศิลปินทั่วโลก ในพระปรีชาสามารถของพระองค์ ดังนั้นวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2529 คณะกรรมการวัฒนธรรมแก่งชาติจึงได้ทูลเกล้าถวายพระราชสมัญญา “อัครศิลปิน” ซึ่งแปลว่า ผู้มีศิลปะอันเลอเลิศ หรือ เป็นผู้ใหญ่ในด้านศิลปิน

แด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 9 และรวบรวมจัดแสดงผลงานทางด้านศิลปะของพระองค์ท่านไว้ รวมทั้งเป็นศูนย์กลางในการจัดเก็บจัดแสดงและสงวนรักษาผลงานของศิลปินแห่งชาติ ที่ “หออัครศิลปิน” แห่งนี้

“หออัครศิลปิน” ก่อสร้างขึ้นบนเนื้อที่ 5 ไร่ ตั้งอยู่ ตำบลคลองห้า อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี เป็นที่ราชพัสดุลักษณะอาคารเป็นแบบทรงไทยประยุกต์ 3 ชั้น เพื่อเทิดพระเกียรติเนื่องในวโรกาสที่ พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ทรงครองราชย์ครบ 50 ปี ซึ่งเป็นโครงการของสำนักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติได้จัดทำขึ้นเพื่อเป็นสถานที่แสดงผลงานด้านศิลปวัฒนธรรมอันทรงคุณค่าของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 9 ทั้ง 5 ด้าน ได้แก่ ด้านหัตถกรรม, ด้านวรรณศิลป์, ด้านจิตรกรรม, ด้านถ่ายภาพ และด้านภูมิสถาปัตยกรรม นอกจากนี้ยังใช้เป็นที่จัดแสดงประวัติและผลงานอันทรงคุณค่าของศิลปินแห่งชาติอีกด้วย ภายใต้แนวคิด “อัครศิลปินรายล้อมด้วยศิลปินแห่งชาติ ซึ่งพระองค์ทรงให้การอุปถัมภ์”

โดยจัดแบ่งเป็นห้องต่างๆ บนพื้นที่ 3 ชั้น แยกเป็นห้องนิทรรศการชั่วคราว ห้องนิทรรศการถาวรที่จัดแสดงนิทรรศการพระอัจฉริยภาพของอัครศิลปิน และนิทรรศการเผยแพร่ ประวัติ ผลงาน ของศิลปินแห่งชาติทุกท่าน โดยใช้สื่อผสมที่ทันสมัย ได้แก่ วิดิทัศน์ คอมพิวเตอร์มัลติมีเดีย วีดิโอซีดี ให้คนที่มาเยี่ยมชมได้เพลิดเพลินมากยิ่งขึ้น